บริการจัดการอาคาร ค่าไฟ – ค่าน้ำ สูงผิดปกติ ควรทำอย่างไร ? ร้องเรียนได้ช่องทางไหน ? สำหรับปัญหาเรื่องของค่าน้ำค่าไฟที่สูงผิดปกติ มันจะเจอกับผู้ที่อยู่อาศัยตามหอพัก หรืออพาร์ทเม้นท์มากกว่าการพักอาศัยอยู่ที่บ้าน เพราะมักจะมีข้อบังคับว่า ผู้อยู่อาศัยจะต้องจ่ายค่าน้ำ – ค่าไฟที่สูงกว่าของรัฐหน่วยละ 2 – 3 บาท บางที่อาจจะต้องเก็บแบบเหมาจ่ายเป็นรายเดือน เพราะเจ้าของมักจะอ้างว่านำมาเป็นค่าส่วนกลางที่ใช้ดูแลรักษาหอพัก หรืออพาร์ทเม้นท์นั้น ๆ จึงทำให้เกิดความไม่เป็นธรรมในการจ่ายค่าน้ำ – ค่าไฟ ที่อาจสูงกว่าความเป็นจริงถึง 1-2 เท่าตัว

เมื่อมีการร้องเรียนมายังหน่วยงานของรัฐบ่อย ๆ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) นำโดย ร้อยตรี ไพโรจน์ คนึงทรัพย์ จึงได้เรียกเจ้าของหอพักมาเจรจาเพื่อให้เกิดการเรียกเก็บค่าน้ำ – ค่าไฟที่เหมาะสม พร้อมกันนี้ก็ได้ออกกฎหมายควบคุมธุรกิจหอพัก และมีรายละเอียดปลีกย่อยต่าง ๆ เกี่ยวกับเรื่องนี้ดังต่อไปนี้

1. บังคับให้เจ้าของหอพัก ต้องออกหลักฐานเป็นใบเสร็จรับเงินที่ต้องระบุการเรียกเก็บเงินทุกประเภทให้ครบถ้วน ถ้าหากเจ้าของหอพักไหน ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขนี้ จะมีความผิดทางกฎหมาย จำคุก 1 ปี ปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

2. เจ้าของหอพัก จะต้องประกาศให้ผู้เช่าได้รับทราบถึงราคาค่าน้ำ และค่าไฟอย่างชัดเจน ถ้าหากมีราคาสูงเกินไปจนมีเหตุให้มีการร้องเรียนตามมา อาจผิดกฎหมาย พรบ. ว่าด้วยสินค้าและบริการ พ.ศ. 2542 มาตรา 29 โดยมีบทกำหนดโทษ จำคุกไม่เกิน 7 ปี ปรับไม่เกิน 140,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

3. ในส่วนของการออกหลักฐาน หรือออกใบเสร็จรับเงินนั้น มีข้อบังคับว่า เจ้าของหอพัก จะต้องใช้ภาษาไทยที่อ่านได้ชัดเจน และต้องมีขนาดตัวอักษรไม่ต่ำกว่า 2 มิลลิเมตร หากมีเงื่อนไข หรือมีรายละเอียดสำคัญใด ๆ จะต้องระบุให้ชัดเจนทุกครั้ง และถ้าหากเป็นผู้เช่าใหม่ที่ต้องจ่ายเงินประกัน ก็จะต้องระบุให้ครบถ้วนว่าเงินประกันจำนวนนี้ผู้เช่าจะได้รับคืนเมื่อใด หรือภายใต้เงื่อนไขใดบ้าง ห้ามยึดไว้เด็ดขาดยกเว้นกรณีที่ผู้เช่าสร้างความเสียหายทิ้งเอาไว้ แต่ถ้าหากผู้เช่าไม่ได้สร้างความเสียหายใด ๆ ให้กับทรัพย์สินของเจ้าของหอพัก จะต้องได้รับเงินประกันคืนทันทีภายใน 7 วัน และจะต้องออกใบรับเงินให้เรียบร้อยตามกฎหมาย ซึ่งจะต้องมีการลงลายมือชื่อทั้งฝ่ายเจ้าของหอพัก และผู้เช่าด้วย

4. ผู้เช่าควรหมั่นสังเกตเรื่องของค่าน้ำ – ค่าไฟ ของตัวเองอยู่เสมอ หากรู้สึกผิดสังเกต หรือรู้สึกว่ามีค่าบริการที่มากจนเกินไป ก็ควรสอบถามไปทางเจ้าของตึก แต่ถ้าไม่ได้รับคำตอบ ก็ควรแจ้งเรื่องร้องเรียนต่อไป เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของรัฐเข้ามาตรวจสอบเพื่อไม่ให้เกิดการเอาเปรียบผู้เช่าอย่างที่เคยเป็นมาในอดีต

เมื่อพบว่าค่าน้ำค่าไฟผิดปกติไม่ควรปล่อยไว้ แต่ให้ตรวจสอบทันทีว่าเป็นเพราะอะไร ซึ่งหากเกิดจากการที่เจ้าของหอพักคิดค่าน้ำค่าไฟที่เกินจากอัตราความเป็นจริง ก็สามารถร้องเรียนได้ทันที เพื่อไม่ให้ถูกเอาเปรียบนั่นเอง